انتقال دامنه

انتقال دامنه وطن وب هاست

با انتقال دامنه به وطن وب هاست، دامنه تان یک سال دیگر نیز تمدید می گردد !*


انتقال یک دامنه

* پسوندهای خاص دارای استثنا می باشند.