با انتقال دامنه به وطن وب هاست، دامنه تان یک سال دیگر نیز تمدید می گردد !*

* پسوندهای خاص دارای استثنا می باشند.